Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

miss0alexis
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viapoppyseed poppyseed
miss0alexis
Szczypta Ciebie weszła we mnie i na zawsze mnie zatruła
miss0alexis

March 21 2017

miss0alexis
2701 cc59
Reposted fromfinatka finatka
miss0alexis
2768 b611
Reposted fromfinatka finatka
miss0alexis
4273 0371
Reposted fromfinatka finatka
6707 96fc 420
6871 07fb 420

sixpenceeeblog:

Snake of Light by Xomatok

Lima, Peru

miss0alexis
miss0alexis
6446 ea5b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunhappys unhappys
miss0alexis
miss0alexis
8774 f2be 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaFiodor11 Fiodor11
miss0alexis
miss0alexis
miss0alexis
6284 a90d 420
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
miss0alexis
5746 eb55 420
Reposted fromerial erial viaFiodor11 Fiodor11
miss0alexis
1603 c15c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayouuung youuung
miss0alexis
7078 3392 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viayouuung youuung
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl